กระทรวงแรงงาน  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๕  นครราชสีมา จัดกิจกรรม ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

พิธีเปิดโครงการ “ ๑๐๑ อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

วันนี้   ที่วัดดอนขวาง  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการ “๑๐๑ อาชีพ”  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ๕  นครราชสีมา  ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น  จำนวน  ๒  กิจกรรมได้แก่การพัฒนาทักษะ ๑๐๑  อาชีพ  และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเทนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทั้งนี้  นายสุเมธ  โศจิพลกุล   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน   ๕  นครราชสีมา  ในนามผู้ดำเนินโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เนื่องในโอกาสมหามงคลการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี  ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  สำนึกอย่างหาที่สุดไม่ได้ในพระมหากรุณาธิคุณและการได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่องในการปฎิบัติภารกิจและหน้าที่ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงสุด  รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ  และประชาชนเป็นสำคัญ  จึงขอน้อมนำศาสตร์พระราชา  ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพของตนเองเพื่อให้มีอาชีพ  มีรายได้  ที่มั่นคง  และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะ ๑๐๑ อาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ  จำนวน  ๒ รุ่น รุ่น ๆ ๒๐ คน  รวมเป็น  ๔๐ คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ วัดดอนขวาง  ต.หัวทะเล  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่