การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.ศรีสะเกษ

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ไปจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ สนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์และศูนย์ ศพก. เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกรสมาชิก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านการสหกรณ์และศูนย์ ศพก. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และ เป็นสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้เรียนรู้เรื่องการผลิตและการตลาด ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ ตลอดจนเกิดเครือข่ายร่วมกัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด จำนวน 7 ราย ร่วมกับเกษตรกรทั่วไปในชุมชน ร่วมรับการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากเกษตรกรต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก นายจิน พาลี (เกษตรกรตัวอย่าง) ประธานศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำยากำจัดแมลงด้วยชีวภาพ ที่ประชุม ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นจะได้นำไปต่อยอดและพัฒนาการทำเกษตรในครัวเรือน รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรเครือข่าย ขยายผลสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น