ศรีสะเกษ จัดอบรมบุคลากรสามฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์

ศรีสะเกษ จัดอบรมบุคลากรสามฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ จำนวน ๒๑ แห่ง จุดมุ่งหมายให้บุคลากร ๓ ฝ่าย (คณะกรรมการ /ฝ่ายจัดการ/สมาชิก) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ จำนวน ๒๑ แห่ง กำหนดจัดอบรม ฯ จำนวน ๕ รุ่น ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประธานกลุ่ม และ สมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น ๘๔๐ ราย

ก่อนทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมสมอง ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ บรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารสินเชื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี การใช้งบการเงินในการบริหารสินเชื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระตามแนวความคิดของบุคลากรตัวแทนแต่ละสหกรณ์ ได้ข้อสรุปนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานแปลงไปสู่การปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

นางอัญชลี ฯ กล่าวเพิ่มเติม สหกรณ์ประเภทการเกษตรส่วนใหญ่ ดำเนินธุรกิจการสินเชื่อบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นธุรกิจหลัก แต่เนื่องจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน เช่น ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนกระแสนิยมตามสังคมเมือง “บริโภคนิยม” ประชาชนใช้จ่ายไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยมากขึ้น เกินกำลังความสามารถทางการเงินของตนเอง เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีแหล่งให้กู้ยืมเข้าถึงได้มากมาย เมื่อประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ หรือ ราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ไม่พอเพียงใช้หนี้ หรือ บางรายขาดวินัยทางการเงิน ไม่ให้ความสำคัญการบันทึกรายรับ – รายจ่าย การจัดทำบัญชีต้นทุน รวมทั้ง การออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ทำให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระในสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการ ขาดเงินทุนให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนรายอื่นต่อไปได้

นอกจากนั้น หากรายได้ไม่พอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสหกรณ์เอง ก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ หากปล่อยละเลยก็ทวีความรุนแรงถึงขั้นล้มละลาย เกิดความเสียหายต่อมวลสมาชิกได้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้แทนทั้งสามฝ่ายจากสหกรณ์ที่ไปร่วมการประชุมภายใต้โครงการ ฯ ดังกล่าว จะได้นำความรู้ และ แนวทางตามแผนงานที่ได้ร่วมกันระดมสมอง ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยจัดทำโครงการ ฯ และ แผนปฎิบัติงาน แปลงไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ได้ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น