อบต.ไพศาล เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

อบต.ไพศาล เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ซึ่ง อบต.ไพศาล เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

โดยมีปลัดอำเภอธวัชบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน และผู้สนใจจากตำบลต่างๆในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ห้องประชุม อบต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

นายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ นายก อบต.ไพศาล กล่าวว่า ในปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลได้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากและภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างฤดูฝน ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้งเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในชุมชนและครัวเรือน ผลกระทบตามมา คือโรคระบาด เช่นไข้เลือดออก เป็นต้น

ชประกอบกับในปัจจุบันหลายหมู่บ้าน เกิดภาวะน้ำใต้ดินแห้งขอด บ่อบาดาลระดับน้ำอยู่ลึก มีแริมาณน้อยไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตลอดปี อาจเกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในอนาคตอันใกล้ได้

องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้นำโครงการส่งเสริมธนาคารน้ำใต้ดิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การจัดทำข้อบัญญัติตำบล และงบประมาณรายจ่ายประจําปี สำหรับดำเนินการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน )โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน ) ที่มีประสบการ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม จาก จ. อุบลราชธานี มาบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน Ground Water Bank

การกำหนดแนวทางขับเคลื่อนธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน เทคนิคการวางตำแหน่งและออกแบบบ่อให้เชื่อมโยงทางธรณีวิทยา และวิศวกรรม เพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการน้ำสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดงานครั้งนี้มีการสาธิต และฝึกอบรมการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน)ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น