การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน

ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (คทช. จังหวัด) ได้แต่งตั้งคณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานจัดหาที่ดิน คณะทำงานจัดที่ดิน และ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในวันนี้กำหนดให้มีการประชุม คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อติดตามผลและขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน ฯ และ เลขานุการ กล่าวถึงความเป็นมา ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล จุดมุ่งหมาย พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ในการดำรงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด โดยกำหนดให้จัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง/ปี เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น