ตรังจัดงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน “อ่านตามวิถีไทย เก๋ไก๋วิถีตรัง”

ตรัง: กศน.จังหวัดตรัง จัดงานวัน 2 เมษา วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย “อ่านตามวิถีไทย เก๋ไก๋วิถีตรัง” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เปิดงาน 2 เมษา วันรักการอ่าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย“อ่านตามวิถีไทย เก๋ไก๋วิถีตรัง” ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ครู กศน.นักศึกษา กว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ภายในงานมีการฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน QR Code การแสดงรำถวายพระพรของเด็ก กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดดังนี้ การทอร์คโชว์ หัวข้อ “การอ่านเพื่อความสำเร็จ”โดยนายวิศาล  เพชรคง ข้าราชการบำนาญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจจากหลายเวที  การประกวดการอ่านของนักศึกษาจากทุกอำเภอเพื่อประชันความสามารถด้านการอ่านที่ถูกต้อง การรับชมวีดีทัศน์ “อนาคตการอ่านของคนไทย”การพูดหัวข้อ “การอ่านยุค 4.0 ของคนไทย”ของครู และชมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และมีมติให้ การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน อีกทั้งการอ่านเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในด้านการอ่านและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพสยามบรมราชกุมารี ที่ได้มีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญ พระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทยและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ตระหนักเล็งเห็นความสำคัญ ขอการรักการอ่าน และการอนุรักษ์มรดกของชาติ อันเป็นวิธีที่จะนำไปสู่จุดหมายอันสูงสุด เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา กศน. และประชาชนในจังหวัดตรัง รักการอ่าน สำนึกรักการอนุรักษ์มรดกของชาติ และเพิ่มพูนพัฒนาความคิด สติปัญญาความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำพื้นฐานความเข้าใจไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสุขตามวิถีไทย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น