ชาวโคกกลอยเฮ…เปิดทางที่ดินตาบอด หลังเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินกับกรมโยธาฯ พัฒนาพื้นที่ทำโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มมูลค่าให้ที่ดิน

พังงา-ชาวบ้านเฮ…เปิดทางที่ดินตาบอด หลังเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินกับกรมโยธาฯ พัฒนาพื้นที่ทำโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มมูลค่าให้ที่ดิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายมณฑล สุดประเสริฐ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเปิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณบ้านหานบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง อบต.โคกกลอย และประชาชนเจ้าของที่ดิน ในการนำพื้นที่จำนวน 27 แปลง เจ้าของที่ดิน 12 ราย จำนวนกว่า 294 ไร่ ที่อยู่ใกล้กับชุมชนตลาดโคกกลอยและพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลนาใต้ มาจัดรูปใหม่รวมถึงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับเส้นทางสายหลักต่างๆ รองรับการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า แปลงที่ดินมีความสวยงาม แก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด เพิ่มมูลค่าของที่ดินให้สูงขึ้น พร้อมจัดให้มีสวนสาธารณะ และใช้เป็นเส้นทางจราจรในการคมนาคมรวมถึงการท่องเที่ยวอีกด้วย

นายมณฑล สุดประเสริฐ กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง โดยการนำแปลงที่ดินหลาย ๆ แปลง จากแปลงที่ไม่มีทางเข้าออก  รูปแปลงที่ดินที่มีลักษณะบิดเบี้ยว นำมารวมกันเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นของเจ้าของเดิม โดยจะได้แปลงที่ดินรูปทรงที่สวยงาม เหมาะแก่การพัฒนาเป็นระเบียบ ติดถนนทุกแปลง และสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ ประหยัดงบประมาณรัฐ  ในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินเป็น 4 – 5 เท่า จากราคาที่ดินเดิม อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินและหน่วยงานภาครัฐ

นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า โครงการนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการในปี 2562 – 2564 จำนวน 66.690 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยจะมีการก่อสร้างถนนสายหลักขนาดเขตทางกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 1,084 เมตร ถนนสายรอง 3 สาย ยาวประมาณ 595 เมตร และพื้นที่สาธารณประโยชน์ 18 ไร่ 1 งาน 79.6 ตารางวา  ทั้งนี้ กรมฯ คาดหวังว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อเจ้าของที่ดินและต่อประชาชนในพื้นที่

นายสมบัติ จินดาพล นายก อบต.โคกกลอย กล่าวว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐเป็นผู้ลงทุนให้ เช่นถนนสายหลัก สายรอง และไฟฟ้า และถนนเส้นนี้จะเชื่อมกับถนนตัดใหม่ของทางหลวงชนบท ซึ่งหากชาวบ้านรอให้มีทางราชการการทำโครงการให้เพียงฝ่ายเดียวซึ่งจะต้องรอ งบประมาณจะต้องมีการเวนคืนที่ดิน คาดว่ากว่าจะได้พัฒนานั้นคงต้องรออีกนาน นับว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกๆฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่