นายอำเภอเมืองน่าน เปิดงาน ลานวิชาการ รวมพล คนรักสุขภาพ ตามวิถีชุมชน ตำบลสะเนียน ปี 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ลานวิชาการ รวมพล คนรักสุขภาพ ตามวิถีชุมชนตำบลสะเนียน ปี 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันนี้​ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ลานวิชาการ รวมพล คนรักสุขภาพ ตามวิถีชุมชนตำบลสะเนียน ปี 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

เวลา 08.30 น. จัดขบวนเดินรณรงค์ อาหารปลอดภัย การควบคุมโรคติดต่อ การจัดการขยะ การแพทย์แผนไทย การสวมหมวกนิรภัย โดยผู้ร่วมขบวน แต่งกายตามวิถีชุมชน คือ ชุดพื้นเมือง เมี่ยน ม้ง ขมุหรือถิ่น มูเซอ เย้า และมลาบรี

จากนั้น นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน ถายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถายคำนับหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีแม่ไทย โดยประชาชนตำบลสะเนียนที่ร่วมงานกว่าพันคน ร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพียงกัน และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในส่วนของประชาชนตำบลสะเนียน

โดย นายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน กล่าวรายงานโครงการ นายอำเภอเมืองน่านกล่าวเปิดงาน พร้อมลั่นฆ้อง เป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน ลานวิชาการ รวมพล คนรักสุขภาพ ตามวิถีชุมชน ตำบลสะเนียน ปี 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านต้นแบบ 4 ด้าน 4 หมู่บ้าน ของตำบลสะเนียน คือ หมู่ 1 บ้านสะเนียน ด้านอาหารปลอดภัย หมู่ 2 บ้านเหนือวัด ด้านการบริหารจัดการขยะ หมู่ 7 บ้านวังตาว ด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และหมู่ 15 ต้นแบบปลอดโรคไข้เลือดออก

มอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นตำบลสะเนียน 4 สาขา 4 ท่าน คือ สาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร คือ นางฟองจันทร์ ตาคำ สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คือ นางผาย เปรมประสิทธิ์ สาขาแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คือ นางรัตนาพร ลีสวัสดิ์วงค์ สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางฟองแก้ว ณ น่าน

มอบเกียรติบัตร ครูจิตอาสา โรงเรียนผู้สูงอายุดอกแก้วบานวิชชาลัยตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จำนวน 7 ท่าน คือ นางจันทร์ฟอง ไชยยงค์ นางพรสวรรค์ แก้วคง นางสุพิชชา ลีพิพิธกุล พันจ่าโทธีรวัฒน์ ยศอินทร์ นางสาวปิยรัตน์ ทำเพียร นายพงษ์วิทย์ วงศ์ทน นางวาสนา ยศสอน

หลังจากนั้น ชมการแสดง กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นรวมพลังชาวตำบลสะเนียน ตามด้วยการแสดงของเด็กก่อนวัยเรียน ต่อด้วยการแสดงของเจ้าหน้าที่ อบต.สะเนียน รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง รพ.สต.สะเนียน รพ.สต.บ้านละเบ้ายา โดยการนำของ นายวิระชัย ทองเขื่อน เจ้าพนังงานสาธารณสุข รพ.สต.ละเบ้ายา

จากนั้น เชิญผู้มีเกียรติชิมอาหารพื้นบ้าน ตามวิถีชุมชนในพื้นที่คือ ชนพื้นเมือง เมี่ยน ม้ง ขมุหรือถิ่น มูเซอ เย้า และมลาบรี  เยี่ยมชมการออกบู๊ทกิจกรรม การตรวจสุขภาพประชาชนโดยคณะเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเบ้ายา

การตรวจวัดสายตาและการสนับสนุนแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ โดยสโมสรนครพิงค์ร่วมกับสโมสรโรตารี่น่าน ตลอดถึงการนิทรรศการ การประกวด เพื่อคว้ามงกุฎนางงอม(ผู้สูงอายุ)สุขภาพดีตำบลสะเนียน ประจำปี 2562 ตลอดถึงการแสดงจากกลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดีของประชาชน สร้างความสามัคคีในชุมชนที่มีบริบท และวิถีที่ต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยม การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ สังคม และชุมชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่