ป.ป.ช.ตรัง จัดประชุมกำชับตามมาตรการป้องกันการทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน

ป.ป.ช.ตรัง, ทุจริตโครงการ,อาหารกลางวัน,ร้องเรียน,

ป.ป.ช.ตรัง จัดประชุมกำชับตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา หลังพบบางโรงเรียน จัดอาหารกลางวันเด็กไม่โปร่งใส อาหารไม่เป็นไปตามเมนู และพบว่าโรงเรียนในพื้นที่ตรัง ถูกร้องเรียนไม่โปร่งใสโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นอันดับ ต้นๆของภาคใต้

ป.ป.ช.ตรัง  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมอีโค่ อินน์  อ.เมือง จ.ตรัง นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง คลังจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1ได้มีการประชุมหารือผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆกว่า 200 คน

เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการอาหารกางวันเด็กนักเรียน และให้ผู้บริหารโรงเรียน ปฏิบัติตามระเบียบการจัดการบริหารอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีชาวบ้านร้องเรียนถึงการจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่ครบถ้วน

และจากลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีความไม่โปร่งใส ในการจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจริง โดยมีการตักเตือน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนทำหนังสือชี้แจง ป.ป.ช.แล้ว ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้เพื่อป้องกันและกำชับมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็ก โดยมีมาตรการและแนวทางในการป้องปรามและกำชับให้ยึดถือหลักปฏิบัติ ดังนี้…

1.พิจารณานำระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(Thai school lunch)มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งคุณค่าทางโภชนาการตามหลักวิชาการ และ ได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณะสุข

2.สถานศึกษาใดใช้วิธีและรูปแบบการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องและตรวจสอบการดำเนินการ เช่น ปริมาณวัตถุดิบ การประกอบหรือปรุงอาหาร เป็นต้น และหากสถานศึกษาใดจ้างเหมา ให้มีการตรวจสอบจำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบก่อนทุกครั้ง

3.เพื่อความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ล่ะวัน ให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปทราบ โดยปิดแจ้งประกาศเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม

4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หมั่นติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการสุ่มและตรวจสอบเป็นระยะ

นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ตรัง ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นการเชิญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังทั้ง 2 เขต  มาซักซ้อมกำชับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน จากส่วนหนึ่งที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบางพื้นที่พบว่าอาหารกลางวันไม่ตรงตามที่ได้นำเสนอมีบางเมนูขาดหายไป

แต่ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แจ้งรายงานตัวจริงมาว่าเป็นอย่างไร มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งต้องขอข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานเหล่านี้ก่อน ถึงแม้ว่า ป.ป.ช.เองตรวจพบความไม่ถูกต้องก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดชี้แจงก่อน หากภายหลังพบอีกจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายได้อยู่แล้วในเรื่องประเด็นนี้

ในเรื่องการร้องเรียนที่พบในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างในภาพรวมยังพอบริหารจัดการได้ เพราะการทุจริตยังไม่ถึงขั้นรุนแรงมาก บทบาทของ ป.ป.ช. ส.ต.ง. ป.ป.ท.สามารถดำเนินคดีต่าง ๆ ให้เกิดผลได้ว่าใครทุจริตดำเนินการตามระเบียบเป้าหมายที่กำหนดได้  สำหรับเรื่องอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่พัฒนาศักยภาพของเด็ก

ในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของสมองต่าง ๆ ถ้าเด็กได้รับสารอาหารเพียงพอทำให้เด็กมีความฉลาดและเติบโต จึงจำเป็นที่ต้องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต้องจัดสรรเรื่องของอาหารให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้เพื่อให้เกิดผลดีกับเยาวชนในระยะยาวและคุณภาพของคนในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่