จิตอาสา ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ขุดลอกผักตบชวา กำจัดไมยราบยักษ์หนักกว่า 5 พันตัน

จิตอาสา อุบลราชธานี
อุบลราชธานี – อ่างเห็บน้ำห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 นำจิตอาสาชาวจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกันปรับปรุงฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ให้เพิ่มขีดความสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้น

 โดยมีการขุดลอกเก็บผักตบชวา ที่ลอยมาตามลำน้ำ รวมทั้งใช้รถแมคโคทำการดึงต้นไมยราบยักษ์ขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของวัชพืชจนขวางทางการไหลของน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง ลงสู่แม่น้ำมูลแล้วระบายลงต่อไปยังแม่น้ำโขง

 ซึ่งวัชพืชทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายภูมิภาคและในหลายจังหวัดของประเทศ เพราะเป็นตัวกีดขวางการระบายน้ำตามคูคลองต่างๆ ทำให้วันนี้ กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จึงมาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทำงานสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และสร้างความปรองดองของคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 เพื่อทำการขุดลอกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และเป็นตัวบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเนื้อที่กว่า 600 ไร่ เป็นเวลา 3 วัน โดยคาดว่าจะมีวัชพืชที่ถูกกำจัดตามโครงการนี้น้ำหนักกว่า 5,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีวัชพืชที่ถูกกำจัดตามโครงการนี้น้ำหนักกว่า 5,000 ตัน และช่วยลดการใช้จ่ายงบประมาณในการใช้กำจัดของทางราชการด้วย

ข่าวโดย : เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น