เล็งวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ “มหาชัย-ท่าฉลอม” ส่งเสริมท่องเที่ยว รถ-ราง-เรือ

“โยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร” จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย-ชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย-ชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส.ส.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวท่าฉลอมเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

สำหรับโครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย-ชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่บริเวณตลาดมหาชัยและท่าแลอม ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ซึ่งมีอายุครบ 118 ปี ในปี 2562 รวมถึงให้ จ.สมุทรสาคร มีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน เป็นกรอบการดำเนินงานทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกัน และกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในลักษณะสมดุลย์ 3 มิติ (เศรษฐกิจ-สังคม-กายภาพ)

โดยแผนงานโครงการพัฒนาตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะฯ มีโครงการระยะสั้น อาทิ พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ ทั้งสถานีมหาชัย และสถานีบ้านแหลม ปรับภูมิทัศน์โดยรอบป้อมวิเชียรโชฎก พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ได้แก่ สถานีบ้านแหลม – ท่าเรือท่าฉลอม และถนนคนเดินตลาดมหาชัย รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่าฉลอม ชุมชนสุขาภิบาลแห่งแรก นอกจากนี้ยังมีโครงการระยะกลาง อาทิ พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ สร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและจุดบริการทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดช่องลม และโครงการระยะยาว อาทิ ปรับปรุงท่าเรือมหาชัย ท่าเรือท่าฉลอม และท่าเรือสุขาภิบาลเพื่อการท่องเที่ยว ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอุโบสถไม้ วัดแหลมสุวรรณาราม และอนุรักษ์อาคารเก่าทรงคุณค่า โรงเรียนสาครวิทยา และโรงเรียนทัสนะธรรมวิทยา ท่าฉลอม

น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้องการให้มีการพัฒนาพื้นที่ตลาดมหาชัย และชุมชนท่าฉลอม โดยเจ้าหน้าที่จากกองผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอร่างผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะฯ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 รูปแบบ รถ-ราง-เรือ มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างกับกระแสนิยมตลาดน้ำ เพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด “ชวนแวะชิม ตลาดรถไฟ” ซึ่งมีผู้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะฯ เป็นจำนวนมาก โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำความคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับปรุงโครงการฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมประชาชนในครั้งต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น