ชัยนาทสร้างเครือข่ายการตลาดชุมชนอุดมสุข ส้มเขียวหวานชัยนาทโมเดล

22 กรกฎาคม 2562 นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า “ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีการปลูกส้มเขียวหวานสายพันธ์บางมด ที่อำเภอมโนรมย์ จึงควรมีการส่งเสริมด้านการตลาดโดยการพัฒนาระบบการจัดการให้เกิดความเหมาะสม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตต้นทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคส้มเขียวหวาน และกระจายรายได้ด้านระบบการขนส่ง ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชัยนาท


คณะผู้บริการการคลังประจำจังหวัดชัยนาท (คบจ.) จึงได้มีมติร่วมกันในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังให้สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท โดยการพัฒนากลไกด้านการตลาดส้มเขียวหวานชัยนาทผ่านเครือข่ายตลาดชุมชนอุดมสุข จัดจำหน่ายผลผลิตส้ม แปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า จัดการระบบขนส่งภายในพื้นที่ พัฒนาสินค้าเป็นแบรนด์ประจำจังหวัด และเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวชุมชนเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น เพิ่มการออม ลดความเสี่ยง มีความมั่นคงในอาชีพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสำคัญ”


นายอรุณ ตัณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการรวบรวมและการจัดส่งผลผลิตนั้น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชัยนาท จำกัด (สกต.) จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ ภายใต้รูปแบบการดำเนินการ “การตลาดนำการผลิต” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน


ในการนี้จึงได้จัดทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ซื้อร่วมกับผู้ขนส่งและร่วมกับผู้ขาย ของโครงการ คบจ.สร้างเครือข่ายการตลาดชุมชนอุดมสุข ส้มเขียวหวานชัยนาทโมเดล โดยนางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่