ขนส่งมอบอุปกรณ์ช่วยคนพิการ

พระนครศรีอยุธยา-คนพิการจำนวนมากเกิดจากประสบอุบัติเหตุที่มาจากคนเมาแล้วขับหรือประมาท ขนส่งนำเงินจากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเหล่านั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ปี 2561  โดยมี นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ภายใต้โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2561 มอบให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) ไปรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยในปี 2561 นับเป็นปีที่ 9 ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการดำรงชีพของผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้พิการเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน กปถ.มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ  อุปกรณ์ที่สามารถขอรับจัดสรรได้ประกอบด้วย แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก เตียงนอนธรรมดา 3 ไก ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เครื่องช่วยฟัง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

สำหรับปี พ.ศ.2561 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้พิการยื่นคำขอรับการจัดสรรผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 12 ราย และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวน 12 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 587,000 บาท ประกอบด้วย

เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 45,000 บาท ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 72,000 บาท ขาเทียมระดับเหนือเข่า จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 410,000 บาท ขาเทียมระดับเข่า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท

ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนในปีพ.ศ.2563  ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action Road Safety) ให้ทุกภาคส่วน มีทิศทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประสบผลสำเร็จ เป็นรูปประธรรม พร้อมกันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็จะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานงานและคอยดูแล ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้พิการที่ได้รับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพในพิธีมอบนี้ จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่