ส่งทหารกลับค่าย ปิดฉาก 6 ปี”กำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม”

มหาสารคาม ทหาร

มหาสารคาม – ยุติบทบาท 6 ปี”กำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม”ส่งทหารกลับที่ตั้ง มอบ กอ.รมน.จว ดูแลพี่น้องประชาชนต่อ

ที่ห้องประชุม 211 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการส่งมอบภารกิจ กกล.รส.จว.ม.ค. กับ กอ.รมน.จว.ม.ค. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการส่งมอบภารกิจในครั้งนี้ พร้อมส่งดอกไม้มอบกำลังใจและขอบคุณกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้สนับสนุนการปฎิบัติภารกิจร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จนทำให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

พ.อ.จักรพงศ์ จันทร์สุทธิประภา ผบ.กกล.รส.จว.ม.ค. กล่าวว่า ตามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากสาเหตุความขัดแย้งทางด้านการเมือง ของคนในชาติอย่างรุนแรง และไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของประชาชนในชาติ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงได้มาควบคุมสถานการณ์ และบริหารประเทศโดยได้กำหนดโรดแมปในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติ และจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้กองพลทหารราบที่ 6 จัดกำลังมาปฎิบัติภาระกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ในนาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดตั้งฐานทัพพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ประจำอยู่ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม บริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (แห่งใหม่) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบัน

โดยปฎิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย 7 ประการ ดังนี้ 1.การช่วยเหลือประชาชน การปฎิบัติการกิจการพลเรือน และการสนับสนุนนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คสช. หรือจากรัฐบาล 2.การควบคุมระบบคมนาคม การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อสกัดกั้นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย 3.การติดตามเฝ้าระวังสื่อโทรทัศน์ โทรคมนาคม ระบบการติดต่อสื่อสาร สถานีวิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ ที่กระทำการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง หรือผิดกฎหมาย 4.การควบคุมการเคลื่อนไหวการชุมชน การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุม ต่อต้านการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 5.การติดตามเป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคลเป้าหมาย ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเตรียมปฎิบัติภารกิจต่อไปนี้ เมื่อสั่ง 6.การปฎิบัติ (เมื่อสั่ง) ต่อเป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ 7.การปฎิบัติภารกิจ ตามที่ หน.คสช.และ/หรือ ผบ.กกล.รส.มอบหมาย

ทั้งนี้ภาระกิจ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินงานมานั้น ได้ประสานงานและร่วมปฎิบัติงานกับส่วนราชการในพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดมหาสารคามอย่างสูงสุด โดยในช่วงที่ปฎิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมือในการปฎิบัติงานจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และจากนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคำสั่งให้จบภารกิจพร้อมการสิ้นสุดการปฎิบัติหน้าที่ ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงต้องเคลื่อนย้ายกำลังกลับที่ตั้งหน่วย เพื่อปฎิบัติงานในหน้าที่ ณ ที่ตั้งปกติ อย่างไรก็ตามภารกิจหน่วยเหนือให้ดำรงได้ คือ การช่วยประชาชนที่ประสบภัยหรือกรณีความเดือดร้อนอื่นๆตามที่จังหวัดและส่วนราชการต่างๆต้องการให้สนับสนุน ก็ขอให้ประสานแจ้งไปยังหน่วย และมีความยินดีที่จะสนับสนุน ซึ่ง ผบ.กกล.รส.จว.ม.ค. กล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่