รองพ่อเมืองคอนเผย โครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีขึ้นตามลำดับ คาด แล้วเสร็จปี 65

นครศรีธรรมราช : นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผย ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการงบกว่า 13,000 ล้านแล้วเสร็จปี 65

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยถึงความคืบหน้า การขับเคลื่อนโครงการด้านบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ทางจังหวัดได้เร่งสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างยั่งยืนทั้งปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัย โดยถึงขณะนี้การขับเคลื่อนทั้ง 3 โครงการ มีความคืบหน้าตามลำดับ ประชาชนในพื้นที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น เปิดใจรับทราบความจำเป็นและความสำคัญของโครงการ ซึ่งจากนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งเดินหน้าเพื่อสนับสนุนข้อมูล รวมทั้งส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนประชาชนผู้ที่เสียสละเพื่อโครงการ ทั้งในส่วนของแนวทางการปรับเปลี่ยนอาชีพ และการสร้างรายได้

สำหรับปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานนั้นยังปรากฏในหลายประเด็น อาทิ ข้อจำกัดของบุคลากรที่จะออกปฏิบัติงานสำรวจ รังวัดพื้นที่ซึ่งมีจำนวนจำกัด ปัญหาด้านมวลชนที่พบว่า มีกลุ่มบุคคลจากนอกพื้นที่ได้พยายามเข้ามาแทรกแซง บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความสับสนแก่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการตนได้กำชับให้คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจต่อไป

ทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างในปี 2561-2565 โดยใช้งบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท คาดว่า เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคตามการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงนำไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมต่อไป รวมถึงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น