มอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ..!!

สระแก้ว – ผวจ.สระแก้ว ประชุมคณะกรรมการจังหวัดขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชน และมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2560 ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนแม่ของแผ่นดิน   โดยมีนายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว รายงานการจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งระบุว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยต่อพสกนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนและพลังแผ่นดินทีอาสาต่อสู่กับภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนเพื่อพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 9 หมู่บ้าน 11 ชุมชน หมู่บ้านและ ชุมชน ละ 8,000 บาทนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลักการของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเจตนารมณ์สูงสุด โดยอัญเชิญพระบารมีของสถาบันชั้นสูงมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชน มุ่งหวังให้กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจ เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถควบคุมปัญหายาเสพติด นำกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นให้พสกนิกร มีอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูวัฒนธรรมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพึ่งพาตนเอง เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในหมู่บ้านและชุมชน การร่วมเอาชนะปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดีงาม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 คน ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการจังหวัด ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดของการประชุมไปพร้อม ๆ กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข, การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, มอบเกียรติบัตรตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2560 และปล่อยขบวนรถแห่เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินกลับไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสระแก้วที่จะมีการจัดในช่วงต้นเดือน ธ.ค.60 อาทิ การจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมปางสีดา ,วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เปิดโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ระดับจังหวัด บริเวณศูนย์ราชการด้านล่างหอประชุมปางสีดา, การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและสวดมนต์อาเซียน ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ การตรวจยึดพื้นที่คืนและจัดสรรให้ผู้ยากไร้ โครงการโคบาลบูรพา มอบโคแล้ว 1,470 ตัว  สาธารณสุขเตรียมระวังโรคจากภัยหนาว โรคอุจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก เป็นต้น เหล่ากาชาดออกช่วยเหลือประชาชนโดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ และเชิญชวนบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น