จิตอาสาเตรียมความพร้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562

เชียงราย-“ Kick off ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย จิตอาสา เปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย จากทุกภาคส่วนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วม เปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล และประชาชนจิตอาสา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มี พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และพลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 16 สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ร่วมกิจกรรมนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสาธารณภัยอันเนื่องมาจากอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จากหลายภาคส่วน ทั้งอากาศยาน รถ และเรือ จำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 37 สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ FTS รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถครัวสนามออกตั้งโรงครัวจิตอาสา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 สนับสนุนอากาศยาน ชุดสุนัขทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มประปาสนาม รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เรือท้องแบน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย สนับสนุน รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขัง รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 KVA พร้อมเสาส่องสว่าง 9 เมตร รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถขุดล้อยางกู้ภัยชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูงได้พร้อมอุปกรณ์ขุด-เจาะ-ตัก และตัด รถหัวลากพร้อมหางลาก เรือท้องแบนอลูมินั่มและแบบไฟเบอร์กลาสเรือแอร์โบ๊ท และยานเบาะอากาศกู้ภัย ขนาด 7 ที่นั่ง (ยานโฮเวอร์คราฟ) ตลอดจนกำลังพล ทั้งสิ้นกว่า 700 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ ถือเป็นการ Kick off การเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่