ม.มหาสารคามระบุ“ความโปร่งใส่”อปท.สกล อยู่ในเกณฑ์ดี ทต.อากาศอำนวย อันดับหนึ่ง

ความโปร่งใส

สกลนคร -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดสกลนครอยู่ในเกณฑ์ดี  อันดับหนึ่งตกเป็นของ ทต.อากาศอำนวย  99.51 คะแนน

ที่ห้องหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดการสัมมนา(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 2 ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง

ศาสตราจารย์ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายวิชาการ ในนามหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการฝ่ายจัดการสัมมนา  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจ IIT  สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงาน ตามแบบสำรวจ EIT และเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน  ตามแบบสำรวจ EBIT รอบที่  1 และ รอบที่ 2 ทั้ง 141 หน่วยงาน ตามแผนการสำรวจเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นได้ดำเนินการส่งผลการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงาน รอบที่ 2 กลับไปยังหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้ทำการอุทธรณ์ แล้วจึงได้ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาคำนวณเป็นคะแนน ITA  และคะแนนค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จำแนกตามดัชนี  5 ด้าน

ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ทั้งในภาพรวมของจังหวัดสกลนคร และรายหน่วยงาน

การสัมมนาครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.38 ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก โดยดัชนีความพร้อมรับผิด มีคะแนนสูงที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 90.22 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีคะแนนต่ำที่สุด เท่ากับร้อยละ 79.00 อยู่ในระดับสูง

ส่วนดัชนีด้านอื่นๆ  มีคะแนนดังต่อไปนี้คือ ดัชนีความโปร่งใส มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.22 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.50 อยู่ในระดับสูงมาก และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.09  อยู่ในระดับสูงมาก

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ผลคะแนนการประเมินตามดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 5 ดัชนี สูงสุด อันดับ 1 ทต.อากาศอำนวย 99.51 อันดับ 2 อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 97.35  อันดับ 3 ทต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน 96.53

รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะแนวทางในการเชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI)

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  อีกทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลประเมินที่แต่ละหน่วยงานได้รับทราบในวันนี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สกลนครโปร่งใส!อันดับ 2 ของประเทศ ผู้ว่าฯชี้ต้องทำงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น