ม.เกษตรกำแพงแสน ถกวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

 

นครปฐม : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ดิน กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โชว์ผลงานนักวิจัย นิทรรศการ บูธแสดงสินค้าและนวัตกรรม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ที่อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ดิน กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.62 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งชาติ โดยมี ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นประธานเปิดการประชุม

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรดิน” ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบ ต่อความดินดีอยู่ดีของมนุษย์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติ ได้แก่ FAO,UN และ IUSS จึงกำหนดแก่นสาระของการประชุมครั้งนี้ว่า ดิน กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เป็นเวทีระดับชาติสำหรับการนำเสนอผลการวิจัยด้านดินและปุ๋ย 2.เป็นการเสวนาในบรรยากาศที่เน้นด้านดินและปุ๋ย สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสพบปะ และเรียนรู้จากนักวิจัยอาวุโส 3.เพื่อจัดทำ Proceeding ระดับมาตรฐาน เพื่อประมวลบทความที่นำเสนอในการประชุมนี้ ให้เป็นหลักฐานทางวิชาการ และ 4.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านดินและปุ๋ย เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม ในเชิงกระตุ้นให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สนใจการเรียนรู้และแสวงหาความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง “ดินและปุ๋ย”

โดยมีสมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน นิสิต-นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากต่างประเทศ 2 เรื่อง และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไทย 7 เรื่อง ที่มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 6 สาขา ประกอบด้วย 1.เคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และแร่ธาตุอาหารพืช 2.ฟิสิกส์ดิน การอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ 3.สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 4.การศึกษาดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5.เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย และ 6.สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางดิน

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่