องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรี ฯ

 

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่ปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (วิมล ทับคง รายงาน)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่ปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.15,พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์,นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ,นายปัญญา ตาละลักษณ์ ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ,นายสมศักดิ์ กรีธาธร หน.วนอุทยานปราณบุรี,นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มอนุรักษ์ปากน้ำปราณ ให้การต้อนรับที่ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานปราณบุรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ  ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้า รับฟังการบรรยายสรุปผลโครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชเสาวนีย์สนับสนุนให้มีการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรี เพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์ผลิตไม้ ป้องกันลมพายุ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปากน้ำปราณบุรี เมื่อปี 2517

ต่อมา กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์” ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองเก่า – คลองคอย เพื่อดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ โดยตั้งแต่ปี 2540 สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เดิมคือกรมป่าไม้) ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน จัดทำแปลงศึกษา และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายหาด รวมทั้งจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป้ายสื่อความหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีขึ้น ภายในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นตัวอย่างของการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ชุมชนโดยรอบศูนย์ฯ ปัจจุบันป่าชายเลนที่เคยเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูให้กลับอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้ำที่เคยหายไปจากพื้นที่กลับคืนมา เช่น ปลาเสือ ปลานวลจันทร์ และปลาน้ำดอกไม้ รวมทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น เลียงผา กวางป่า นกยูง และไก่ป่า ทำให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประมง และการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเสด็จฯ มาติดตามการดำเนินงานนับตั้งแต่ปี 2517 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง พร้อมกับพระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากนั้น  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ องคมนตรี ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง  และพบปะเยี่ยมตัวแทนกลุ่มราษฎร รับทราบชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 67 ตัวลงในบริเวณพื้นที่ป่าโกงกาง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากแม่น้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่