ขนส่งปราณบุรี นำเด็กนักเรียนอบรมสนามจราจร สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

ขนส่งอำเภอปราณบุรีร่วมกับบริษัทชาญธุรกิจ 1990 จก.จัดกิจกรรมอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับนักเรียนและเยาวชนโรงเรียนวันทามารีอา

2 มีนาคม 2561  ที่หอประชุมโรงเรียนวันทามารีอา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางวรรณา อุดมศิลปะศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จ.ประจวบฯสาขาปราณบุรี เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรม โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนวันทามารีอา ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 200 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งปราณบุรีและวิทยากรตัวแทนบริษัทชาญธุรกิจ 1990 จก.มาให้ความรู้กับนักเรียน โดยมีบาทหลวงอภิรักษ์ ทับปิง ผู้จัดการโรงเรียนวันทามารีอา และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ นอกจากนั้นสำนักงานขนส่งปราณบุรียังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเกมส์ลับสมอง ให้กับโรงเรียนนำไปไว้ใช้ในสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

นางวรรณา อุดมศิลปะศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จ.ประจวบฯสาขาปราณบุรี กล่าวว่าในวันนี้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ขาดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีการเสพสุราของมีนเมาในขณะขับรถ ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถอย่างประมาท การแก้ไขเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ถูกต้อง จะต้องเริ่มตั้งแต่ในขณะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชน ดังกล่าวที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก”

จากการตระหนักในเรื่องดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี จึงได้ดำเนินโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนให้แก่กลุ่มนักเรียนเพื่อ เสริมสร้างทักษะด้านการขี่รถจักรยานสองล้ออย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสวัสดิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกความปลอดภัย และวินัยจราจรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนเพิ่มขึ้นในการอบรมครั้งนี้

ด้านบาทหลวงอภิรักษ์ ทับปิง ผู้จัดการ โรงเรียนวันทามารีอา กล่าวว่าเป็นเรื่องดี ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรีได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตเป็นบุคลากรทีมีคุณภาพ มีวินัย มีจิตสำนึกในด้านจราจร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต

 

                   ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในตอนเช้าเป็นการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีโดยจะมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรเบื้องต้น และการแข่งขันตอบปัญหา ในส่วนภาคปฏิบัติให้นักเรียนทุกคนได้ทดสอบขี่รถจักรยานในสนามจำลองปฏิบัติตามป้ายจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข่าว/ภาพ สมบัติ ลิมปจีระวงษ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่