วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เดินหน้าผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 พร้อมเดินหน้าผลิตนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามแนวทางของอาชีวะสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.จำนวน 648 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.จำนวน 552 คน โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองร่วมให้ความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรเป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรัก ความศรัทธาในสถาบันการศึกษา ปลูกจิตสำนึกความกตัญญูกตเวที และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน โดยในปีการศึกษา 2560 นี้มีนักเรียน นักศึกษาสำรวจการศึกษาในระดับ ปวช.และปวส.รวมจำนวน 1,200 คน

นายวิศวชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้เปิดสอนระดับ ปวช. โดยมีประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมบำรุง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาอุตสากรรมการท่องเที่ยว มีสาขาวิชาการโรงแรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร มีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทวิชาคหกรรม มีวิสาขาชาอาหารและโภชนา

สำหรับสาขาที่เปิดสอนในระดับ ปวส.ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ ไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ติดตั้งและบำรุงรักษา โยธา และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีสาขาวิชาการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเภทวิชาคหกรรม มีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และเทคโนโลยีการไฟฟ้า

นายวิศวชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับการเรียนสายอาชีพนั้น ผู้เรียนสามารถทำงาน และเกิดรายได้ระหว่างเรียน ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ผู้ปกครอง และเรียนจบออกไปจะมีวิชาชีพติดตัว มีงานทำ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากปัจจุบัน มีบริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศ ต้องการคนงานกึ่งฝีมือและมีแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก จะเห็นได้จากการส่งประกาศรับสมัครงานของบริษัท ห้างร้านเอกชน มายังวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประจำและมีจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาที่จบระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มั่นใจได้เลยว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ และไม่ตกงานแน่นอน อย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่น และเดินหน้าจัดการเรียนการสอน ผลิตนักเรียน นักศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป เพื่อเป็นการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามแนวทางของอาชีวะสร้างชาติ

ด้านนายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำ ที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ซึ่งการสำเร็จการศึกษา นอกจากยังความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ รวมถึงญาติพี่น้องของนักเรียน นักศึกษา ต่างก็มีความปิติยินดีต่อนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ตั้งใจเพียรพยายาม อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นั้นมุ่งเน้นให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการเป็นพื้นฐาน และดำรงตนอยู่ในสังคมได้ต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น