สพป.ปท.1 ร่วมกับ อพวช. ติดอาวุธทางการศึกษาให้ครู เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ปทุมธานี สพป.ปท.1 ร่วมกับ อพวช. ติดอาวุธทางการศึกษาให้ครู ด้วยการใช้แหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ที่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และคณะครูจากภายนอกเข้าร่วมงาน กว่า 200 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อศักยภาพครูในการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง ในบรรยากาศของการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักคิดจินตนาการ รู้จักการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและเกิดความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. มีบริการการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์สาขาต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ในปี 2562 ทาง อพวช. ยังมีกำหนดเปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ ตรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่องค์ความรู้ระบบนิเวศของโลก และประเทศไทย สถานภาพของทรัพยากรดิน น้ำ ระบบนิเวศ และส่งผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และเพื่อปูพื้นฐานความรู้แก่ผู้เข้าชม ในการศึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับภูมิสังคม ของแต่ละภูมิภาค ต่อยอดสู่การพัฒนา และอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จะทดลองเปิดให้บริการเพื่อทดสอบระบบในวันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค.นี้ ก่อนจะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ สนใจเข้าชมลงทะเบียนได้ที่ส่วนบริการผู้เข้าชม อพวช. โทร. 0-2577- 9960”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่