ระนองจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ระนองจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ระนอง- นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองกล่าวว่า การจัดสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเองและเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีสโลแกนว่า “ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย”

ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น” และการนำเสนอข้อคิดเห็นด้านการทำประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่