กลุ่มจังหวัด EEC เตรียมจัดโรดโชว์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษา

กลุ่มจังหวัด EEC เตรียมจัดโรดโชว์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษา ให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม  สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง นายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ ดร.ปภาวรินท์  เศรษฐไตรรัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราเตรียมจัดขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษาให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดชิ้นงานและงานวิจัยใหม่ๆจากภาคการศึกษาในพื้นที่

              นายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซึ่งประกอบด้วยฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้ร่วมกันตอบรับนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ซึ่งในโครงการนี้จะเน้นไปที่นวัตกรรมจากสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง เนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแข่งแกร่งและยั่งยืน ซึ่งในขณะเดียวกัน ภาคการศึกษาผู้คิดค้นนวัตกรรมก็จะได้นำผลงานออกสู่สายตาสาธารณชนและได้ใช้โอกาสนี้ในการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปค้นคว้าและตอบโจทย์ใหม่ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในสถาบัน อันจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมกันต่อไป

              ทางด้านดร.ปภาวรินท์  เศรษฐไตรรัตน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและโครงงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นำมาจัดแสดง และจัดให้มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs เข้าชมงาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยหรือโครงงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่สนใจชิ้นงาน โดยมีกำหนดจัดงานขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้  ครั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และครั้งที่ 3 จังหวัดระยอง วันที่ 28 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมีวิธีการดำเนินงานคือ ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาโครงงานด้านนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ตลอดจนทำการศึกษาความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  เพื่อนำมาสู่ข้อสรุปในการเจรจาจับคู่ธุรกิจต่อไป

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 900 ราย และจะมีชิ้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน  โดยข้อมูลจากการดำเนินโครงการในส่วนของการศึกษา และสำรวจผลงานวิจัยหรือโครงงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาในพื้นที่แล้ว พบว่า ผลงานด้านนวัตกรรมของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ คาดว่าสามารถตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่