เดินแฟชั่นโชว์ ปิ่นโต ลดโลกร้อน

อ่างทอง- เดินแฟชั่นโชว์ ปิ่นโต ลดโลกร้อน  รณรงค์ลดขยะจากถุงพลาสติก เทศบาลเมืองอ่างทอง สร้างสีสันสนุกสนานได้ความรู้  จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 11 มิ.ย.  นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง    โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำการเดินแฟชั่นโชว์ ปิ่นโต ลดโลกร้อน  รณรงค์ลดขยะจากถุงพลาสติก  สร้างสีสันสนุกสนานได้ความรู้  เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤต จัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น ทั่วโลก

เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆกำลังเผชิญอยู่  โดยมีประชาชนทั้ง22ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร  จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ด้าน นายอเนก ทองชื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง กล่าวว่า  โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นภารกิจร่วมกัน ของหน่วยงานราชการและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ถือเป็นสิ่ง ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของทุกคน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะ นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหา แต่หากประชาชนทุกคนได้รับความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

คนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนอยู่ให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่สม่ำเสมอ ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ก็จะเป็นการช่วยประเทศแก้ปัญหาขยะได้อีกทางหนึ่ง และส่งผลให้ชุมชนดูหน้ามองทัศนียภาพก็จะดีไปด้วย เทศบาลเมืองอ่างทองได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาดโดยดำเนินการชุมชนตลาดหลวงปลอดขยะ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และจะดำเนินการขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตลอดจนมีการจัดการขยะและของเสียอันตราย อย่างถูกต้อง

ซึ่งมีอาคารรวบรวมของเสียอันตรายของจังหวัดอ่างทอง และส่งกำจัดให้กับบริษัทบริหาร และพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัดมหาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์คัดแยกขยะลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมปาร์ตี้ปิ่นโตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ

ซึ่งได้รับการยอมรับและนำไปใช้เป็นต้นแบบ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้แนวคิดนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่จังหวัดอ่างทองสะอาดได้ในอนาคต ทุกๆฝ่ายให้ความร่วมมือกับจังหวัดอ่างทองและนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนตนเอง อันจะนำมาซึ่งเทศบาลปลอดขยะได้ในอนาคตต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่