ไทยมีประชากรสิ้นปี2560รวม65.31ล้านคน

จำนวนประชากร

ไทยมีประชากรรวม 66.19 ล้านคน เป็นสัญชาติไทย 65.31 ล้านคน เป็นหญิงมากกว่าชาย 1.3 ล้านคน กรุงเทพฯมีประชากรมากที่สุด 5.58 ล้านคน ระนองน้อยสุด 1.76 แสนคน

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมีจำนวนประชากรทังสิ้น 66,188,503 คน โดยเป็นผู้มีสัญชาติไทย 65,312,689 คน และไม่มีสัญชาติไทย  875,814 คน

สำหรับจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย แบ่งเป็นชาย 32,008,430 คน และหญิง 33,304,259 คน

กรุงเทพมหานคร มีประชากรมากที่สุด 5,580,565 คน รองลงมา นครราชสีมา 2,635,310 คน และจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง 176,664 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น