ป่าชุมชนบ้านวังกะบาก ซุปเปอร์มาเก็ตใกล้บ้าน อ.วังทอง

พิษณุโลก ชุมชนบ้านวังกะบาก ม.19 ต.วังนกแอ่น  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นางเปรมวดี วงศ์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน และกรรมการป่าชุมชนได้อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าใกล้บ้านที่เสื่อมโทรม ให้เป็นป่าชุมชนที่สมบูรณ์มาตั้งแต่ปี 2558  ณ  วันนี้กลายเป็นป่าชุ่มชื้น เป็นซุปเปอร์มาเกตใกล้บ้าน เกิดจากคนในชุมชนเข้าไปบริหารจัดการ  เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เป็นตัวแทนประกวดระดับภาคเหนือ

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการป่าชุมชนบ้านวังกระบาก อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา บ้านวังกระบาก หมู่   19  ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในพื้นที่ ประมาณ 1,774 ไร่ ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาการบุกรุกแผ้วถาง ทำลายป่าไม้ ประกอบกับประสบกับปัญหาภัยแล้ง ยิ่งส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมหนักขึ้น ชาวบ้านวังกระบาก นำโดยนางเปรมวดี วงศ์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังกะบาก  จึงรวมตัวกันไปยื่นเรื่องกับสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมา  และชุมชนต่างช่วยกันพลิกฟื้น คืนชีวิตให้กับผืนป่าชุมชนแห่งนี้   มีการตั้งกฎระเบียบอนุรักษ์ รักษาป่าชุนชน ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มีการบุกรุกทำลาย  ทั้งการปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่า การดูแลรักษาต้นไม้ ไม่ล่าสัตว์ป่า การทำแนวกันไฟ ตลอดจนการตั้งกฎระเบียบดำเนินคดีการกับผู้ฝ่าฝืน

นางเปรมวดี วงศ์พาณิชย์ ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานเครือข่ายป่าชุมชน บ้านวังกะบาก  กล่าวว่าหลังจากการจัดตั้งป่าชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่และรอบข้างต่างได้ผลประโยชน์มาก ทั้งระบบนิเวศป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าเริ่มเข้ามาอาศัย อาทิ ตัวลูกก๋งพระอินทร์ (ตัวที่ม้วนกลมๆ)  ที่ชอบกินพืชและกินดินโปร่ง มาอยู่ใต้ต้นไม้เต็มพื้นดิน ส่วนชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนร่วมกันได้ เช่น สมาชิกสามารถหาหน่อไม้ พืชสมุนไพร  ผักพื้นบ้านมาบริโภคได้ แต่หากหามาเพื่อจำหน่าย ต้องได้รับอนุญาติจากกรรมการป่าชุมชนก่อน  ซึ่งสมาชิกทุกคนถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด  และคนในชุมชนมีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดูแลป่าชุมชน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกสู่รุ่นลูกหลาน  ทำให้ทุกวันนี้ ป่าชุมชนแห่งนี้ กลับอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด สัตว์ป่า กลายเป็นซุปเปอร์มาเก็ตใกล้บ้าน แหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืน จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 ของกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนไปประกวดระดับเขต ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน นี้ต่อไป

นอกเหนือจากแหล่งอาหารและได้รับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแล้ว ชุมชนยังได้ปัจจัยสี่ที่สำคัญ  นั่นคือ น้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค บนพื้นที่ตอนบนยอดเขา ณ ระดับความสูงประมาณ 400 เมตร ด้านล่างวัดวังชมพู ชุมชนได้ทำระบบประปาปูเขา มีแอ่งน้ำซับ ที่จะค่อย ๆ ซึมจากรากไม้ออกมา ได้กักเก็บน้ำไว้เป็นช่วง ๆ และต่อท่อประปาลงมาสู่ชุมชนด้านล่าง ชาวบ้านวังกะบากประมาณ 30 ครัวเดือน ได้ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน ที่แต่เดิม หน้าแล้ง จะขาดน้ำ แต่หลังจากช่วยกันดูแลและฟื้นฟูป่า ทำให้มีน้ำไหลลงมาหล่อเลี้ยงประชาชนตลอดปี

 

///////////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิษณุโลก กดอ่านที่นี่