!ติวเข้มสื่อมวลชนให้เข้าใจต่อจรรยาบรรณเกี่ยวกับสื่อโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562   พิธีเปิดอบรมโครงการสื่อมวลชน โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยนายสัญญา ภักดีโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเปิดอบรมสัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ นายพิทยา ค้ำชูหัวหน้าสำนักงานปลัดตำบลปรุใหญ่ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาผู้จัดงานในครั้งนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอบรมโครงการในวันนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงไปตรงมา 2 เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนกับคืนไปยังส่วนราชการเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อเหตุการณ์ 3 เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างภาพส่วนราชการกับสื่อมวลชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสื่อใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 4 เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนต่อต้านกระแสข่าวลือ 5 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์อันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้เกียรติจากนายสัญญา ภักดิ์โพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาและนายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการกสทช.เขต 23 นครราชสีมาเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายวิทยุกอ.รมน.สถานีวิทยุหลัก สื่อมวลชนโทรทัศน์วิทยุชุมชนทั้ง 32 อำเภอเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมและบรรยายกาศทางท่านสวท.นครราขสีมาได้พูดถึงเรื่องจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเขียนข่าวให้ถูกต้องและมีสื่อบางคนไม่เข้าใจการปิดข่าวว่าหมายถึงอย่างไรบ้างก็ตอบให้สื่อบางคนเข้าใจถึงการปิดข่าวให้เข้าใจว่าไม่มีการปิดข่าวเพราะถือว่าไม่มีจรรยาบรรณของการทำข่าวต่อมาท่านกสทช.เขต23ได้ขึ้นบรรยายต่อส่วนมากจะเรื่องปัญหาที่เกิดจากสื่อวิทยุชุมชนเรื่องการตั้งเสาหรือเพิ่มเสาต้องขออนุญาติใหม่หรือไม่ ท่านกสทช.ตอบและเรียงลำดับวิธีขอตั้งเสาหรือเพิ่มเสาว่าต้องไปขอทางเทศบาล อบต .ให้เขียนแบบใหม่ถึงจะถึงจะยื่นขอใหม่ได้ในเบื้อนต้นอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่