เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

ระนอง-เทศบาลเมืองระนอง จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565


วันนี้( 7 มิ.ย.62)ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรับทราบถึงปัญหาความต้องการของภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน เน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อนำมากำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ไปใข้ประโยชน์ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองระนองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงต่อไป///

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่