ด่วนรองผู้ว่าโคราชนำประกาศก้องว่าบุคคลเหล่านี้ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไทยต่อไป ในงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 นณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา พิธีเปิดโครงการงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2562 โดยนางปิยะฉัตร อินสว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธาน นายอภิชาต วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

นายอภิชาต วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมากล่าว ตามที่รัฐบาลประกาศให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้กำหนดการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์อย่างจริงจังและความจริงจังที่ในการประกาศการป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติจึงได้ยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนและจริงจังตั้งแต่ปีพศ. 2547 โดยมีพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ 2551 และได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ที่ให้ความสำคัญ 5 ด้านการป้องกันการดำเนินคดีการคุ้มครองช่วยเหลือการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนพัฒนาการคนไกการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์รัฐบาลเน้นให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมเป็นกลไกระดับชาติและระดับจังหวัดในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ทั้งนี้จะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การดำเนินงานหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแสวงประโยชน์หรือการบังคับใช้แรงงานการปราบปรามและดำเนินคดีขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งนโยบายที่ประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญในปัจจุบันโดยทุกๆคนจะต้องเร่งรัดทำหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เพื่อช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศใครที่ยังคิดจะเอาเปรียบและหาประโยชน์โดยมิชอบจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดบุคคลเหล่านั้นต้องไม่มีที่ยืนในสังคมอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดนครราชสีมามีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดและหน่วยงานได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจเฉพาะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้ขอรับโครงการคือเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปจำนวน 1,000 คนรูปแบบการโครงการเป็นการเดินรณรงค์และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปรณรงค์ในท้องถิ่นตัวเองจำนวน 24แห่ง

ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมาและหน่วยงานก็ได้ประกาศว่าดังนี้ขอประกาศว่าบุคคลเหล่านี้ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมไทยต่อไปการตั้งหลายพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจงกล่าวคำกล่าวปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านางปิยะ ฉัตรอินสว่างขอให้คำมั่นสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพต่อหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีข้อ 1 ข้าพระเจ้าจะไม่ใช้บริการไม่ครบแม่ค้าไม่ผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบก็ 2 ข้าพเจ้าจะร่วมกันทำความดีทําประโยชน์ก็ระวังมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนและออกเดินวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2562โดยมีคณะดุริยางค์นำหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่