รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารซึ่งได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์ รวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหาร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 เทศบาลนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้มีการพัฒนาสถานประกอบการค้าอาหารให้ได้มาตรฐาน และได้รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสะอาด ความปลอดภัยของอาหาร โดยการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ “ ผู้สัมผัสอาหาร ” ซึ่งได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์ รวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารเป็นประจำทุกปี โดยการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 มีผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน และได้รับความร่วมมือจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนนทบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น