หอการค้าจังหวัดตากได้รับรางวัลหอการค้ามาตรฐานระดับประเทศ

หอการค้าจังหวัดตากได้รับรางวัลหอการค้ามาตรฐานระดับประเทศ ในการประชุมหอการค้า ภาค 5 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 62 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นาย นิยม ไวรัชพาณิชย์ รองประธานหอการค้าไทย และ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก , นายประเสร็ฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายชัยรัตน์ วิเชียร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ได้ขึ้นรับ “ รางวัลหอการค้ามาตรฐาน ” จากนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในที่ประชุมหอการค้าภาค 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562 โดยมีประธานหอการค้า , เลขาธิการหอการค้าจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมสมองในการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ,  ขับเคลื่อนเรื่องแนวทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน , การค้าชายแดน , การศึกษา , ด้านพลังงาน, การขนส่ง และการพัฒนาทักษะแรงงาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง Trade และ Service 4.0 ประจำปี 2562

การประชุมครั้งนี้ ยังเป็นการผนึกกำลังเครือข่ายหอการค้าแต่ละจังหวัดสู่ความเข้มแข็ง และระดมสมองในระดับประเทศ  เน้นหนักในการพัฒนาเรื่อง “Digital Transformation” ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจดิจิทอล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการให้ก้าวเข้าสู่ยุค 5.0  ซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  การนำเทคโนโลยีมา จะเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าให้มากขึ้น และภาครัฐควรมีการกำหนดภาษีให้ครอบคลุมกับ Digital Economy  ให้เอื้อต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต และมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  การประชุมดังกล่าวยังเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมทุกภาค ให้แก่รัฐบาลใหม่เช่นกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่