กาฬสินธุ์ตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสังคมแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม แก้ปัญหาความยากจน ที่นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 5 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่หน่วยงานบริการในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยมีนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนศูนย์คนพิการ ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัว และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน เข้ารับการอบรม

นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้หมดภายใน 2 ปี โดยได้จัดโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งคือครัวเรือนยากจน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาคนและสังคม ให้มีคุณภาพตามศักยภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบกับประเทศไทยประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 5 มิถุนายน 2551 จึงกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์

นางอุบลทิพย์ กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายและสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่หน่วยงานบริการในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 การเสวนาเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสังคมและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ เช่น การค้าประเวณี การผลิตและเผยแพร่สื่อลามก การเอาคนลงไปเป็นทาส การนำคนมาขอทาน การยังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และเป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาง จ.กาฬสินธุ์ ได้กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรม สถานศึกษา ทำหน้าที่รับแบบคำขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยได้ประกาศหน่วยบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด และเป็นเครือข่ายที่ปฏิบัติงานกับประชาชนที่มีโอกาสจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ครัวเรือนยากจน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับสวัสดิการทางสังคมตรงตามความต้องการ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” นายสนั่นกล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่