เทศบาลเมืองอ่างทอง พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่างทอง – เทศบาลเมือง พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการ PLC สู่ความเป็นเลิศ ยกระดับ ประสิทธิภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 31 พ.ค. ที่ห้องประชุมใหญ่ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  นายธวัช  ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  เรื่องการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการ  PLC  ( Professional  Learning Community)  สู่ความเป็นเลิศ ยกระดับ ประสิทธิภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ

นายธวัช   กล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองอ่างทองกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทองได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้กระบวนการ PLC ( Professional  Learning Community)ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานครูเทศบาลและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงจัดให้มีโครงการขึ้น เพื่อให้พนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดทำ กระบวนการ PLC เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารการอบรมจากบริษัทเจริญทัศน์จำกัด  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน  ที่ได้จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการ PLC( Professional  Learning Community)   ยกระดับประสิทธิภาพของครูและ ให้เป็นครูมืออาชีพ ที่จะใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่