ป.ป.ช.เปิดเวทีชุมชน strong พอเพียงต้านทุจริต จ.สระแก้ว

สระแก้ว – สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเวทีชุมชน strong ขยายผลกิจกรรมพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน มอบธงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมเวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขยายกลุ่มเครือข่ายในการร่วมป้องกันการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว โดยกิจกรรมมีการประกาศเจตนารมณ์ ลงนามคำมั่นสัญญา และมอบธงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการระดมความคิดเห็นเชิงบูรณาการในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขยายกลุ่มเครือข่ายในการร่วมป้องกันการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคมของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย ยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม และบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืน สามารถนำไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงาม

—————————-

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัญฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่