ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก เขต 3 โคราช จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา  อาชีพและการกำกับติดตาม เพื่อช่วยเหลือเด็ก

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสามจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา  อาชีพและการกำกับติดตาม  ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต  3 จังหวัดนครราชสีมา  ได้ต้อนรับคณะภาคีเครือข่ายเข้าสู่โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา  อาชีพ  และการกำกับติดตาม  ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสามประจำปี 2562

โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.รัตนะ  วรบัณฑิต   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต3  นครราชสีมา  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  พร้อมด้วยนายอภิชาต   ติยวัฒน์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา  นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์  นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขตสามจังหวัดนครราชสีมากับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเครือข่ายใหม่

โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต 3  นครราชสีมา  มีภาระหน้าที่ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนทั้งในระหว่างรอการพิจารณาคดีและเด็กและเยาวชนที่มีคำพิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัว  ให้เข้ารับการฝึกและอบรม  ดังนั้นศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก ฯ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา  อาชีพ  และการกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต  3 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดเป็นทุนทางสังคมที่จะรองรับเด็กและเยาวชนที่จะฝึกงานศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพ  และการดูแลติดตามภายหลังปล่อย  รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมและลดการกระทำผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่