มหาดไทย ลงพื้นที่นครปฐม ตรวจโครงการ TO BE NUMBER ONE

 

นครปฐม : คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ To Be Number One ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ในการนำคะแนนไปประเมินผลระดับประเทศ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม To Be Number One

โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายคณิต คงช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทย และนายสุวิชาญ รักษ์รตนากร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติด ในกลุ่มงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล และเรือนจำกลางนครปฐม เพื่อประเมินผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ โดยจะนำคะแนนที่ได้จากการประเมินประเภทจังหวัดในครั้งนี้  ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดนครปฐม มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 45 แห่ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 31 แห่ง และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 181,712 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เข้มแข็งของโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นบทพิสูจน์และสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐมขอน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านยาเสพติดแก่ชาวจังหวัดนครปฐมต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่