ไอเดียเด็ด…เปิดแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว

พังงา – ไอเดียเด็ด…เปิดแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยมี พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ผู้นำท้องที่และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมเดินชมภายในแปลงสาธิต และรับมอบไข่ต้มจากฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี คนละ 1 ฟอง

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นตามแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ต้องการให้มีการใช้พื้นที่ว่างบริเวณศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแปลงตัวอย่างในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ข้าราชการ และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ภายในแปลงเรียนรู้ มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และการทำปุ๋ยหมัก  โดยได้ดำเนินการมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีข้าราชการ เกษตรกรและชาชนที่มาติดต่อราชการให้ความสนใจเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการขึ้นในวันนี้ เพื่อจะได้นำไปขยายผลต่อไป

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ศาสตร์พระราชา คือ องค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือปวงชนชาวไทย เป็นการวางแนวทาง แนวคิดทฤษฎี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ขั้นตอนการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนของพระองค์ท่าน วิธีการของศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การเข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การทดลองจนได้ผลจริงก่อน เข้าถึง หมายถึง การระเบิดจากข้างในเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา และพัฒนา หมายถึง การพัฒนาที่ประชาชนเริ่มต้นด้วยตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้

สำหรับแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาในศูนย์ราชการจังหวัดพังงาแห่งนี้ จะเป็นแบบอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติ และขยายผล ต่อไปได้ และมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพังงา ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำหลายๆอย่างควบคู่กันไป ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักใช้เอง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามศาสตร์พระราชาไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่