โคราชจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

วันพุธที่15. พฤษภาคม 2562 เวลา09.00น ณ ห้องอัษฎางค์  โรงแรมโคราชโฮเต็ลอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาท้องถิ่น นางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงาน นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา วิทยากร นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา วิทยากร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายใก้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้อง ในวันที่15 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และประขาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ของตนเองและเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด  และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือสอดสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้โปร่งใส มีความสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเลือกคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เป็นผู้แทนท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรู้เกี่ยวกับกฎกมายการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยได้รับเกียรติจากนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกจังหวัดนครราชสีมาและท้องถิ่นจงหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากร ผู้เข้สัมมนาประกอบด้วย สื่อมวลชน ผู้จัดการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนร่วมจำนวน30คน

.นางสาวสุกัญญา สีสอาด -นายเจษฎ า โงนรี นักศึกษาฝึกงาน ภาพ/ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น