สนช.ผ่านกฎหมายคืนสิทธิประกันสังคมกว่าล้านคน

ประกันสังคม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การกลับเป็นผู้ประกันตน คาดว่าจะมีกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 1 ล้านคน สามารถกลับเข้ามาสู่ระบบประกันตนได้อีกครั้ง

ร่างกฎหมายฉบับนี้มี 7 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือ ส่งเงินไม่ครบจำนวนเป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน และไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ แต่หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จะต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

กฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ออกจากงาน ซึ่งเป็นการออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ ตามมาตรา 39

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิก สนช.ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่ากฎหมายนี้จะมีกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 1 ล้านคนกลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง และการกลับเข้ามาสู่ระบบผู้ประกันตน ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง

หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน และจะแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบเป็นรายบุคคลด้วยหนังสือส่งไปยังตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้

ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบยื่นจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและดำเนินการยื่นต่อสำนักงานได้ภายในหนึ่งปีหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทตามเดิมตั้งแต่เดือนแรกที่มีการยื่นขอ

สำหรับสินทธิที่ได้รับการคุ้มครอง คือ  กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น