ระนองจัดกิจกรรมรวมพลคนสูงวัย หัวใจระนอง

ระนองจัดกิจกรรมรวมพลคนสูงวัย หัวใจระนอง

วันนี้ 25 เมษายน 2562 ที่โรงแรมทินิดี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลคนสูงวัยหัวใจระนอง ครั้งที่ 3 กิจกรรมภายใต้แนวความคิด สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรงและการเตรียมประชากรเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชมรม อาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 500 คน

นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี โดยการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุและชุมชน ร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการเตรียมประชากรเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

สำหรับจังหวัดระนองส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนสังคม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายและนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ การเตรียมพร้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง///////บุญเลื่อน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น