ระนองจัดอบรมแกนนำTO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ

ระนอง จัดอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ

วันนี้ 23 เมษายน 2562 นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ จังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การอบรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ จังหวัดระนอง เพื่อเสริมสร้างความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ชุมชนต้นแบบ จังหวัดระนอง เป็นการสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบ ในจังหวัดระนอง ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอันจะส่งผลให้เยาวชนในชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต้นแบบอำเภอ
สำหรับการอบรมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่นจังหวัด เยาวชนแกนนำ อสม. ผู้สูงอายุ ครู กศน.ประจำตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข วิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 100 คน////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่