องคมนตรีลงพื้นที่ระนองติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีลงพื้นที่ระนองติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ (19 เม.ย.62) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้คณะองคมนตรี ได้ไปติดตามโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปลายคลองวัน หมู่ที่ 9 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จังหวัดระนอง โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2โครงการ ประกอบด้วยโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำฯ และ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำ รวมถึงผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำรายงานผลการบริหารจัดการน้ำ และพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จากนั้นองคมนตรี ร่วมกันปลูกต้นไม้
สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวิรสิงห์ คชสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองวัน ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดย กปร. อนุมัติงบประมาณให้กรมชลประทาน จำนวน 18,000,000 บาท เพื่อดำเนินการ ตั้งแต่ธันวาคม 2560-กันยายน 2561 ซึ่งสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านปลายคลองวัน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 75 ครัวเรือน ราษฎร 275 คน และพื้นที่ การเกษตรในฤดูฝน จำนวน 500 ไร่ ฤดูแล้ง 120 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎร มีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ราษฎรยังได้รวมตัวกัน จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชื่อ “กลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารอัดน้ำบ้านบางปริก” ขึ้นเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดูแลรักษาโครงการฯ ให้อำนวยประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
จากนั้นคณะองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามโครงการฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายวรวิทย์ โลหะผล ราษฎรบ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1 ต.หาดส้มแป้น ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหินเพิง เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 ด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรได้จำนวน 110 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝน จำนวน 1,200 ไร่ ฤดูแล้ง 100 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ทั้งนี้จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 16 โครงการ ประกอบด้วย ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ 10 โครงการ ด้านการเกษตร 2 โครงการ ด้านสาธารณสุข 3 โครงการ และด้านสวัสดิการและการศึกษา 1 โครงการ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น