ระดมผลผลิตเกษตรเกรด “GAP”เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัย

ปทุมธานี ระดมผลผลิตเกษตรเกรด “GAP”เปิดตลาดกลางกรุงโชว์ศักยภาพอาหารปลอดภัยระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร โดยมีนางละออง ชื่อฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมเดช คงกระพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
กระแสการบริโภคของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยหันมาให้ความสำคัญต่อประเด็น“ความปลอดภัย” ของอาหารกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยในฐานะ “ต้นทาง” การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นแหล่งผลิตและกระจายสินค้าการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีสินค้าหลัก คือ ข้าว พืชผัก ไม้ผล อาทิ กล้วยหอมทอง ฝรั่ง และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ และยังมีแหล่งประมงน้ำจืด โดยเฉพาะปลาดุก เป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงกันมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นอกจากนั้นปทุมธานียังมีตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะตลาดไท เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและอาเซียน ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีความตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ทางจังหวัดฯ จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ “ต้นทาง”

คือ แปลงฟาร์มของเกษตรกรที่ผลิตต้องได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ขณะที่ “กลางทาง” คือ การแปรรูป เป็นอาหารต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไปจนถึง “ปลายทาง” คือ การนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปส่งไปให้ถึง มือผู้บริโภคได้อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด


นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ ของกระทรวงสาธารณสุข, โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะช่วยผลักดันนโยบายการเป็นเมืองอาหารปลอดภัยของปทุมธานี


นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนชาวไทยให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าประเภทต่างๆ จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


“จุดเด่นสำคัญของการจัดงาน คือ การนำเสนอจุดยืนของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ครอบคลุมหมดตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค โดยเราได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนั้นในงานยังมีการนำเสนอความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟที่มีชื่อเสียง ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและสาระบันเทิงอื่นๆอีกมากมาย
นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังโชว์การทานข้าวแช่ และเมี่ยงกลีบบัว ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองประจำจังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดกับงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ” ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะนี่จะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตจังหวัดปทุมธานี ที่เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงจะนำมาส่งถึงเราทุกคนด้วยตัวเองกับมือ

พงศ์พัทธ์  วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น