ที่ปรึกษา ศอ.บต.พร้อมคณะวิจัย มอบประกาศนียบัตรฯ พัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ปฐมวัย

คณะวิจัยหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลงพื้นที่มอบประกาศนียบัตรและสื่อการเรียนการสอนแก่ครูปฐมวัยในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพญาลิไท ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่กองการศึกษา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 442 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และคณะวิจัยหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับคณะที่ปรึกษา ท่านเจ้าคุณ ดร.พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา และ ดร.อนุรักษ์ ธีระโชติ ที่ปรึกษาด้านน้ำ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และนายกสโมสรโรตารี่ยะลา  มอบประกาศนียบัตรและสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาต่อไป

โดยสื่อการเรียนการสอน ดังกล่าวประกอบไปด้วย หนังสือนิทาน จำนวน 8 เรื่อง โดยพัฒนาเนื้อหาเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูกลาง ซีดีนิทานประกอบภาพและเสียง 8 จำนวน และเพลงประกอบหลักสูตร จำนวน 3 เพลง ซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจเรื่องน้ำและชลประทานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถใช้น้ำอย่างถูกวิธี คุ้มค่า และร่วมแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างเหมาะสมกับวัย

สำหรับโครงการวิจัยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 17 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายโดยให้ทดลองใช้หลักสูตรฯ ให้กับครูปฐมวัยในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 รวมถึงการขยายผลการทดลองให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยและโรงเรียนเครือข่ายได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเข้าใจการชลประทานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น