หนองคาย รัฐมนตรีเกษตรเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังฤดูทำนา

หนองคาย –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งจังหวัดหนองคาย เป็น 1 ใน 33 จังหวัดเป้าหมาย ในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (5 เมษายน 2562) ที่แปลงเกษตรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”  มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสร้างความสมดุลทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงทางการผลิต การตลาดภาครัฐและเอกสาร โดยการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรเกิดรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพทางเกษตรมากยิ่งขึ้น สร้างอาชีพใหม่หรือทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นโครงการทางเลือก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทาน หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จำนวน 33 จังหวัด นั้น

จังหวัดหนองคาย เป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมาย 33 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการและรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 พื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 400 ราย พื้นที่ประมาณ 2,367.28 ไร่ คาดการณ์ผลผลิต 4,500 ตัน และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เห็นถึงความสำคัญของปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณภาพ จึงได้กำหนดจัดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดหนองคาย ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลผลิตข้าวโพดคุณภาพดี , การแข่งขันแกะเมล็ดข้าวโพด และกิจกรรมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพด มีเกษตรกรในอำเภอท่าบ่อ มาร่วมงานฯ กว่า 500 คน.

………………………………..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดหนองคาย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น