ผู้สูงอายุไทยมีงานทำ 4.06 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบถึง 3.59 ล้านคน

สถิติการทำงานของผู้สูงอายุ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยสถิติการทำงานของผู้สูงอายุ ในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สุงอายุที่ยังทำงานอยู่ถึง 4.06 ล้านคน นับเป็นร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

ผู้สูงอายุที่มีงานทำมากกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร รองลงมาคือเป็นพนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า ช่างฝีมือ ฯลฯ แต่ที่น่าตกใจคือแรงงานผู้สูงอายุถึงร้อยละ 88.5 หรือ 3.59 ล้านคน ยังเป็นแรงงานนอกระบบ

ตัวเลขนี้สะท้อนถึงระบบสวัสดิการแรงงาน ที่ไม่ครอบคลุมแรงงานผู้สูงอายุ ขณะที่สถิติการได้รับบาดเจ็บระหว่างทำงานของผู้สูงอายุค่อนข้างสูง การถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง สูงถึงร้อยละ 61.3, พลัดตกหกล้ม ร้อยละ 23.2, ถูกชน กระแทก น้ำร้อนลวก ฯลฯ ลดหลั่นตามลำดับ หากแรงงานผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานนอกระบบต่อไปเช่นนี้ จะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้

อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องหาแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อไป

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่