กปภ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้”เทศบาลเมืองหัวหิน”

 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเผยประปาภูมิภาคจะเข้ามาเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้น้ำชาวหัวหิน ด้านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ย้ำชัดหน้าแล้งหนี้มีน้ำพอใช้แน่นอน

วันที่ 26 มี.ค. 2562 ที่ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ. โดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นผู้รับมอบ โดยมี นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4), นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์ รองผู้ว่าการ (การเงิน), นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.3  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตลอดจนนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

การประปาส่วนภูมิภาค และ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร่วมมือดำเนินงานขยายเขตเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ขาดแคลนน้ำประปา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ กปภ. ที่มุ่งขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ซึ่ง กปภ. มีโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขาเต่า เขาตะเกียบ สมอโพรง บ่อฝ้าย และตามแนวท่อเมนส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคในเส้นทางถนนหัวนา ทับใต้ – เขาเต่า ถนนหัวหิน หนองพลับ สำนักงานวังไกลกังวล โดย เทศบาลเมืองหัวหิน ยินดีให้ กปภ. เข้ามาร่วมดำเนินการขยายเขตบริการในพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา นับเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น และทำให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น  โดยการดำเนินการดังกล่าว กปภ. ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 8,500 ราย ทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปาได้รับบริการน้ำประปาจาก กปภ.สาขาปราณบุรี และส่งผลให้ กปภ. มีผู้ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการบูรณาการการทำงานที่ดีของทั้งสองหน่วยงานเพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอย่างแท้จริง  ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค  จะเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเฉพาะในบางพื้นที่การขยายเขตของประปาเทศบาลเมืองหัวหิน ยังไปไม่ถึง  ทำให้การประชาชนมีน้ำใช้อย่างครอบคลุมมากขึ้น สำหรับในช่วงฤดูแล้งปี้นี้ ประชาชนชาวหัวหินจะมีน้ำใช้ ไม่มีการหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบแน่นอน

ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่