ภูเก็ตร่วมรณรงค์ ให้ปชช.ไปใช้สิทธิ์ คาดเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ80เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง

ภูเก็ตส่วนราชการ นักศึกษา จัดขบวนรณรงค์ ให้ปชช.ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งเป้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ช่วงเย็นวันนี้( 21 มี.ค. 2562 )บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิด และปล่อยขบวนกิจกรรมรณรงค์ โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการ ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเลือกตั้ง(ส.ส.)
โดยมีนาย ณัฐวรรธน์  วงค์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นาย ธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 มีความสําคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่แทนตนในการบริหารปกครองบ้านเมือง อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ สำหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการที่จะทำหน้าที่คัดสรรคนดีให้คนดีได้ไปทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกภาคส่วนเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.

ด้านนาย ณัฐวรรธน์  วงค์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้นับได้ว่ามีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยของตนให้กับผู้แทนไปทำหน้าที่นิติบัญญัติบริหารและการปกครองบ้านเมืองแทนตนเองและที่สำคัญไปกว่านั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งใบ สามารถเลือกหมายกากบาทเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงหมายเลขเดียวแต่ได้ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และได้นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่